Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Διδακτορική και Μεταπτυχιακή διατριβή


Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τίτλοι με περίληψη της Διδακτορικής και Μεταπτυχιακής μου διατριβής.

1999. Ύπνος - Αγρυπνία - Όνειρο: από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια. Αδημ. διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τομέας Κλασικών Σπουδών.

Περίληψη:

Προς εξέταση αντικείμενο της προκείμενης διδακτορικής μελέτης είναι το τρίπτυχο θέμα "ύπνος-αγρυπνία-όνειρο" από την Ιλιάδα στην Οδύσσεια. Ο πρωτότυπος χαρακτήρας της όλης διερευνητικής απόπειρας έγκειται στο ότι:

1) Αντιμετωπίζει το υπό συζήτηση τρίπτυχο θέμα ως ενιαίο.

2) Εξετάζει κάθε όρο του τριπτύχου θέματος αναλυτικώς και με συστηματικό τρόπο, σε όλες του τις τυπολογικές τροπές και λειτουργικές διασυνδέσεις.

Ο ύπνος προτείνεται να θεωρηθεί ως περιέχον θέμα, ενώ η αγρυπνία και το όνειρο ως περιεχόμενα υποθέματά του.

Στον βαθμό που το υπό εξέταση τρίπτυχο θέμα, ως προϊόν της προφορικής σύνθεσης, εκλαμβάνεται ως τυπικό, διερευνώνται ειδικότερα τα εξής:

1) Η εδραίωση της σκευής και των τριών όρων τόσο στις συγκλίνουσες όσο και στις αποκλίνουσες τροπές τους.

2) Η ανάδειξη των ποικίλων όψεων που παίρνουν και οι τρεις όροι μέσα στα εκάστοτε συμφραζόμενά τους αναλόγως της λειτουργίας και γενικότερα των αναγκών της αφηγηματικής πλοκής.

3) Η συνεισφορά τους στην ηθοποιία των υποκειμένων της αφηγηματικής δράσης.

4) Η στενότερη ή χαλαρότερη επικοινωνία τους, καθώς και οι ρητές ή λανθάνουσες διασυνδέσεις τους, με επικουρικά θέματα και αφηγηματικές καταστάσεις των δύο επών (λ.χ. την ξενία ή την ερωτική φιλότητα, τη σκοπιά / φύλαξη ή την ενέδρα, το μερμηρίζειν ή το πένθος).


2008. Αναπαριστάνοντας τη δομή μιας παραδοσιακής αφήγησης με ηλεκτρονικό γραφικό οργανωτή. Master Thesis. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Περίληψη:

Αντικείμενο της προκείμενης διπλωματικής εργασίας είναι η συστηματική περιγραφή και κριτική ανάλυση των προϋποθέσεων, με βάση τις οποίες η διδασκαλία της δομής μιας παραδοσιακής αφήγησης σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης θα μπορούσε να αποβεί αποτελεσματική και εύστοχη για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Οι προϋποθέσεις αυτές εντοπίζονται στην τριπλή, συνεκτική σχέση που επιβάλλεται να υπάρχει ανάμεσα:

α) στο θεωρητικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου (εν προκειμένω της δομής ενός παραδοσιακού, καταγωγικώς προφορικού, αφηγηματικού κειμένου),

β) στο διδακτικό μοντέλο, με βάση το οποίο μπορεί να σχεδιαστεί και να εκπονηθεί η εφαρμογή του, και

γ) στο υπολογιστικό μέσο διδασκαλίας.