Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Διδασκαλία παραγωγής γραπτού λόγου με τον υπολογιστή


Παρουσίαση λογισμικών για τη γλώσσα στο πλαίσιο μεταπτυχιακής μαθητείας μου στο ΠΑ.ΠΕΙ (2005).