Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Ιστορική επισκόπηση της μετάφρασης των κλασικών γλωσσών


Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές τάσεις και αντιλήψεις, με τους εκπροσώπους τους, που ίσχυσαν στον χώρο της μετάφρασης των κλασικών γλωσσών (κυρίως της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής), στη διαχρονική εξέλιξη της γραμματείας της Δύσης. Τα κείμενά μου είναι δημοσιευμένα στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: ενότητα για την Ενδογλωσσική μετάφραση.

 

Ιστορική Επισκόπηση της Μετάφρασης των Αρχαίων Ελληνικών

1 Η μετάφραση στην ελληνική αρχαιότητα
2 Η μετάφραση κατά τη ρωμαϊκή περίοδο
3 Η μετάφραση στο Βυζάντιο
4 Η μετάφραση στη Δύση