Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Κατάλογος κειμένων σε τόμους και Πρακτικά


Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται, σε καταλογική μορφή, η προσωπική μου εργογραφία (έντυπη και ψηφιακή), με κείμενα που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς σε Τόμους και Πρακτικά συνεδρίων ή σεμιναρίων. Κάποια κείμενα περιλαμβάνονται και σε ενότητες της παρούσας ιστοσελίδας.

Δημοσιεύσεις σε Τόμους και Πρακτικά

  • 1998. «O ύπνος στα ομηρικά έπη: Γενικές παρατηρήσεις στην τυπολογία και λειτουργία του». Στον τόμο Oμηρικά. Aπό τα Πρακτικά του H΄ Συνεδρίου για την Oδύσσεια (1-5 Σεπτεμβρίου 1996). Iθάκη: «Kέντρο Oδυσσειακών Σπουδών», σσ. 77-88.
  • 2001. «H διδασκαλία του μαθήματος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στο γυμνάσιο και το λύκειο». Στον τόμο A.-Φ. Xριστίδης, κ.ά. (επιμ.), Eγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: «Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας», σσ. 234-238.
  • 2012. «Σύγκριση κειμένου με τις ψηφιακές του εικόνες». Στα Πρακτικά (σε ψηφιακό δίσκο): 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος 6, 7, 8 Μαΐου, 2012.
  • 2015. «η-συντονισμός στη διαδικτυακή κοινότητα των αρχαίων ελληνικών» (με τον Κ. Τουλούμη & Αν. Μάτο). Στον τόμο Δ. Κουτσογιάννης – Αν. Μάτος (επιμ.), Διαδικτυακές κοινότητες εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μαθήματα: σχεδιασμός και εμπειρία. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, σσ. 125- 135 [ISBN: 978-960-87140-8-3] (ηλεκτρονικό αρχείο έντυπης έκδοσης).
  • 2017. «Ευρήματα από την Αξιολόγηση Διδακτικών Σεναρίων με τις ΤΠΕ στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών». Στο Ν. Τζιμόπουλος (επιμ.), 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σύρος 28-30 Απριλίου 2017. Εκδόσεις Ε-Δίκτυο ΤΠΕΕ, Σύρος 2018, σσ. 319-330 [ISBN: 978-618-80768-4-6].
  • 2017. "Τα όνειρα του ομηρικού Αγαμέμνονα και του ηροδότειου Ξέρξη: όψεις της διαλογικής τους σχέσης». Στο Α. Μαστραπάς & Μ. Στεργιούλης (επιμ.), Ηρόδοτος. Ο πατέρας της Ιστορίας. Σεμινάριο 44. ΠΕΦ. Αθήνα: Κοράλλι, σσ. 253-269 [ISBN: 978-960-9542-60-9].
  • 2021. "Συγκρούσεις και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή: από το "τότε" στο "σήμερα"". Στο Ε. Παπαγεωργίου, Ι Καράμηνας, Ζ. Κρόκου & Φ. Τσιαμπάση (επιμ.), Το σχολείο της συμπερίληψης: πραγματικότητα και προοπτικές. Πρακτικά: Διαδικτυακό Επιστημονικό Συνέδριο 6-7 Νοεμβρίου 2020. Τόμος Α'. 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σσ. 661-673 [ISBN: 978-9925-588-64-0].