Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Διδακτικές δοκιμές (ενδογλωσσική μετάφραση)


Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της μετάφρασης των αρχαιοελληνικών κειμένων. Τα σχετικά κείμενα είναι ήδη δημοσιευμένα στην Πύλη για την ελληνική γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας: ενότητα Ενδογλωσσική μετάφραση.

 

Θεωρητικές προτάσεις

1 Απορίες και προτάσεις για την εξέταση της μετάφρασης στο "αδίδακτο" κείμενο στο Λύκειο

Πρακτικές εφαρμογές (ποίηση)

2 Οδύσσεια: Αλκίνου Απόλογοι, ραψ. ι (1-38)