Λάμπρος Πόλκας, δ.φ., στην κλασική φιλολογία - Μ.Δ.Ε. στην ηλεκτρονική μάθηση - εκπαιδευτικός στη Δ.Ε.

Πανεπιστήμιο Πειραιά: Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων (Ηλεκτρονική Μάθηση)


Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται μερικές εργασίες, δικές μου και συνεργατικές, από τη μεταπτυχιακή μου μαθητεία στο Πανεπιστήμιο Πειραιά: Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων [σήμερα Ψηφιακών Συστημάτων]. Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση. Στις εργασίες δεν περιλαμβάνονται οι υλοποιήσεις των εφαρμογών, τις οποίες τα σχετικά έγγραφα συστήνουν.

 

Δικτυακός Τόπος Μικρών Αγγελιών
Ημερομ. Φεβρουάριος 2005
Σύνταξη

Λ. Πόλκας

Περιγραφή

Μοντελοποιείται ένας διαδικτυακός τόπος με ηλεκτρονικές μικρές αγγελίες, όπου οι χρήστες (ιδιώτες και εταιρείες) μπορούν να τοποθετούν προϊόντα προς αγορά και πώληση. Περιγράφεται, γενικά πρώτα, το πρόβλημα με τη χρήση του διαγράμματος-πλαισίου (Context Diagram) και του διαγράμματος-επιπέδου -0 (Diagram Level -0). Ακολουθούν τα δεδομένα και οι συσχετίσεις τους (Entity-Relation Diagram). Τέλος, αναλύεται το πρόβλημα με τη χρήση διαγραμμάτων της UML: Use-Case Diagram [1], Use-Case Narratives [3], Use-Case Activities [3], Class-Diagram [1], και Sequence Diagrams [3].

 


 

Web-based Σύστημα Διάθεσης Υλικού Καθηγητών: "Oncourse"
Ημερομ. Φεβρουάριος 2005
Σύνταξη

Μ. Βασιλείου - Λ. Πόλκας - Μ. Παππά

Περιγραφή Σχεδιάζονται και αναλύονται οι απαιτήσεις ενός διδακτικού συστήματος, βασισμένου στο Web, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματος Διδ. Τεχνολ. και Ψηφ. Συστημάτων να έχουν πρόσβαση στις ανακοινώσεις και τις διαλέξεις των καθηγητών τους.

 


 

Διδασκαλία Παραγωγής Λόγου με την Υποστήριξη Υπολογιστή
Ημερομ. Φεβρουάριος 2005
Σύνταξη

Λ. Πόλκας - Ε. Σακελλαροπούλου

Περιγραφή Παρουσιάζεται το ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού της αξιοποίησης των υπολογιστών στο γλωσσικό μάθημα και συστήνονται: οι μέθοδοι διδασκαλίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπολογιστικού λόγου (discourse) σε σχέση με τον έντυπο, τα στάδια συγγραφής των κειμένων με τα νέα ερωτήματα που θέτουν, ο ρόλος του μηχανήματος στο γλωσσικό μάθημα μέσω της συγκριτικής παρουσίασης αντιπροσωπευτικών λογισμικών (ελληνικών και ξένων). Στο τέλος, εξάγονται συμπεράσματα, ενώ στο Παράρτημα, προτείνεται συνοπτικό σενάριο διδασκαλίας.

 


 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Ημερομ. Ιούνιος 2005
Σύνταξη

Π. Χαρατζόπουλος - Λ. Πόλκας - Μ. Παππά

Περιγραφή Παρουσιάζεται έκθεση αξιολόγησης λογισμικού, που προορίζεται για τη διδασκαλία κεφαλαίων Φυσικής στο Λύκειο. Η έκθεση έχει ως αποδέκτες τους κατασκευαστές του λογισμικού και τους εκπαιδευτικούς. Περιλαμβάνονται: η μέθοδος (στον τύπο της δοκιμής), οι παράμετροι και οι τεχνικές αξιολόγησης. Στο τέλος παρατίθεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε.

 


 

Γνωστικά Στυλ Μάθησης
Ημερομ. Φεβρουάριος 2005
Σύνταξη

Τ. Τσουμάκης - Λ. Πόλκας - Φ. Βλαχοκυριακού

Περιγραφή Συστήνονται τα γνωστικά στυλ μάθησης με τα διακριτικά τους χαρακτηριστικά, και διευκρινίζεται η ρευστότητα της χρησιμοποιούμενης ορολογίας.  Παρουσιάζονται, στη συνέχεια, οι θεωρίες στις οποίες εδράζονται τα γνωστικά στυλ, ενώ έμφαση δίνεται στην ετερόκλητη ποικιλότητα των ταξινομικών διακρίσεων, των τεχνικών και εργαλείων (συμβατικών και ηλεκτρονικών) που εφαρμόζονται, προκειμένου να ανιχνευθεί ο τρόπος μάθησης των εκπαιδευόμενων.

 


 

Διαδικτυακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων

Παράρτημα: Εγχειρίδιο Χρήσης

Ημερομ. Ιούνιος 2005
Σύνταξη

Λ. Πόλκας

Περιγραφή Περιγράφεται, αρχικά, η σχεδίαση ενός διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης και διάθεσης μαθημάτων. Καταγράφονται στο μέρος αυτό οι κατηγορίες των χρηστών (εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων και διαχειριστών) και απεικονίζονται οι λειτουργικές απαιτήσεις του μαθησιακού συστήματος μέσω διαγραμμάτων της UML: Use-Case, Activity, Sequence, E-R. Diagram. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, συστήνεται ολοκληρωμένο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος (για τον εκπαιδευόμενο, τον εκπαιδευτή και τον διαχειριστή).

 


 

Πλατωνόπολις (Μέρος Α)
Πλατωνόπολις (Μέρος Β)
Ημερομ. Ιούνιος 2005
Σύνταξη

Π. Χαρατζόπουλος - Λ. Πόλκας - Μ. Παππά

Περιγραφή Αναλύονται η δομή και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS) για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο. Στο Μέρος Α καταγράφονται: οι ανάγκες (γενικές και ειδικές) που εξυπηρετεί το σύστημα, το διδακτικό πρόβλημα που πρόκειται να επιλύσει, τα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων στη μάθηση τα οποία λαμβάνονται υπόψη, το μοντέλο μάθησης που ακολουθείται και η παρουσίαση του μαθήματος στον τύπο σεναρίου. Στο Μέρος Β εξηγείται η σχεδίαση του διδακτικού συστήματος με βάση της μεθοδολογία σχεδίασης CADMOS-D. Περιγράφονται εδώ και απεικονίζονται διαγραμματικά: ιεραρχημένες οι διδακτικές δραστηριότητες και οι πόροι τους (μοντέλο δραστηριοτήτων), καθώς επίσης τα μοντέλα πλοήγησης και παρουσίασης.

 


 

Συμβόλαιο Μάθησης: Ελληνική Γλώσσα και Επικοινωνία
Ημερομ. Δεκέμβριος 2005
Σύνταξη

Λ. Πόλκας - Α. Τζικόπουλος - Κ. Σωτηρόπουλος

Περιγραφή Παρουσιάζεται υποθετικό συμβόλαιο μάθησης για την εκπαίδευση ενηλίκων στην ελληνική γλώσσα. Οριοθετείται παιδαγωγικά το γνωστικό αντικείμενο, συστήνονται οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος και εξηγείται λεπτομερώς το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και εργασιών των εκπαιδευομένων.

 

Mεταγενέστερο παράδειγμα παρουσίασης του Συμβολαίου Μάθησης (στην πλατφόρμα Moodle).

Moodle: ένα παράδειγμα για το γλωσσικό μάθημα from Lampros Polkas on Vimeo.

 


 

Τα κείμενα στην Τέχνη
Ημερομ. Μάρτιος 2006
Σύνταξη

Λ. Πόλκας

Περιγραφή Στο πλαίσιο της αναπαράστασης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη διεθνή προδιαγραφή IMS Learning Design, σχεδιάζεται ένα σενάριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο μάθημα των Aρχαίων Eλληνικών ("Τα κείμενα στην Τέχνη"), με το οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη επίλυσης του διδακτικού προβλήματος με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Προς αυτή την κατεύθυνση, πρώτα: καταγράφεται το διδακτικό πρόβλημα, δικαιολογείται η επιλογή της κατάλληλης διδακτικής προσέγγισης, περιγράφεται αφηγηματικά το εκπαιδευτικό σενάριο και τεκμηριώνεται η καταλληλότητά του για την επίλυση του διδακτικού προβλήματος. Στη συνέχεια, το εκπαιδευτικό σενάριο "μεταφέρεται" διατυπωμένο στη γλώσσα προδιαγραφής IMS Learning Design. 

 


 

Χαρτογραφώντας τον Κόσμο της Ομηρικής "Νέκυιας"
Ημερομ. Ιούλιος 2005
Σύνταξη

Λ. Πόλκας

Περιγραφή Παρουσιάζεται σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών (από μετάφραση στο Γυμνάσιο), το οποίο διεκπεραιώνεται με το λογισμικό Inspiration. Το εν λόγω εργαλείο χρησιμοποιείται στην αναπαραστατική διαδικασία της εννοιολογικής χαρτογράφησης (Concept Mapping).

 


 

Εξασφάλιση Ποιότητας στην Ηλεκτρονική Μάθηση (review paper)
Ημερομ. Φεβρουράριος 2006
Σύνταξη Λ. Πόλκας
Περιγραφή Επισκοπείται μέρος της εργογραφίας (κυρίως ξενόγλωσσης), που αναφέρεται σε ζητήματα εξασφάλισης της ποιότητας (Quality Assurance) στην ηλεκτρονική μάθηση.

 


 

Αναπαριστάνοντας τη δομή μιας παραδοσιακής αφήγησης με ηλεκτρονικό γραφικό οργανωτή
Ημερομ. 2008 (30/10)
Σύνταξη Λ. Πόλκας
Περιγραφή

Αντικείμενο της προκείμενης διπλωματικής εργασίας είναι η συστηματική περιγραφή και κριτική ανάλυση των προϋποθέσεων, με βάση τις οποίες η διδασκαλία της δομής μιας παραδοσιακής αφήγησης σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης θα μπορούσε να αποβεί αποτελεσματική και εύστοχη για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Οι προϋποθέσεις αυτές εντοπίζονται στην τριπλή, συνεκτική σχέση που επιβάλλεται να υπάρχει ανάμεσα: α) στο θεωρητικό πλαίσιο, πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου (εν προκειμένω της δομής ενός παραδοσιακού, καταγωγικώς προφορικού, αφηγηματικού κειμένου), β) στο διδακτικό μοντέλο, με βάση το οποίο μπορεί να σχεδιαστεί και να εκπονηθεί η εφαρμογή του, και γ) στο υπολογιστικό μέσο διδασκαλίας. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο της εργασίας υπόκειται στους περιοριστικούς κανόνες χρήσης της ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΠαΠει.


 

Creative Commons License

Το Μεταπτυχιακές εργασίες από τον Εργασίες Πανεπιστημίου Πειραιά: Λ. Πόλκας διέπεται από την άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα. Βασισμένο σε μία εργασία στο epea.gr.